0
(0)

Pilotprosjektet «Seksualomsorg i kriminalomsorgen» har mottatt et tilskudd på 590.000 kroner fra Helsedirektoratets tilskuddsordning for seksuell helse. Gjennom prosjektet ønsker Oslo fengsel å bedre innsattes livskvalitet, mestringsfølelse og tilbakeføring til samfunnet.

-Vår psykiske, fysiske og seksuelle helse henger tett sammen, og en sunn seksuell helse er grunnleggende for å etablere varige og gode intime relasjoner – og for god livskvalitet generelt, uttaler Nils Leyell Finstad, leder i Oslo fengsel, i en pressemelding.

Han mener at tiden er overmoden for et slikt prosjekt.

– Seksualitet er viktig for alle mennesker, også våre innsatte. Det er et tema vi i kriminalomsorgen både historisk sett og i dag har vært for lite opptatt av. Særlig gjelder dette positiv seksualitet, altså seksualitet som noe verdifullt og positivt, i motsetning til negativ seksualitet som seksuelle overgrep og seksuell trakassering, sier Leyell Finstad.

Det kan være utfordrende for innsatte å ta vare på sin seksuelle helse og ha et tilfredsstillende seksualliv under soning av straff. Innsatte har like mye krav på et likeverdig helse- og omsorgstilbud som resten av befolkningen, og soningstiden ses også på som en anledning for behandling og rehabilitering.

Stort behov
Spiren til prosjektet ble sådd da fengselet mottok en gave med bøker om seksuell helse fra Nytfestivalen – en festival for positiv seksualitet – på slutten av fjoråret, der Oslo fengsel deltok.

Etter at Oslo fengsel mottok bokgaven, har flere innsatte uttrykt at de ser behovet for denne type litteratur i fengselet, og sier det er viktig at bøker om et såpass viktig tema blir tilgjengelige for dem.

Prosjektet er nå i startfasen og vil sluttføres ved årets slutt. En prosjektgruppe er etablert der innsatte, ansatte og en ekstern konsulent fra Nytfestivalen deltar. Prosjektet har en referansegruppe og Oslo fengsel har utarbeidet en milepælsplan.

«Seksualomsorg i kriminalomsorgen» vil bestå av følgende elementer:

Kompetanseheving ansatte
Fengselsbetjenter har mange oppgaver og temaer de skal ivareta, og seksualitet har generelt sett ikke stått på deres agenda. Samtidig er det deres oppgave å ha samtaler med de innsatte, ved inntak, underveis og i forbindelse med tilbakeføring. Oslo fengsel vil med dette prosjektet introdusere seksuell helsekompetanse som en integrert del av rehabiliteringsarbeidet.

Seksuell helse-dag
En dag vil bli dedikert til arrangementer om seksuell helsekompetanse: Foredrag, panelsamtaler og film som formidler relevant fagkunnskap og aktuelle temaer på en engasjerende og lettfattelig måte. Hovedmålgruppen er innsatte, men ansatte samt inviterte fra andre deler av kriminalomsorgen vil også delta.

Gruppesamtaler
Fengslet vil etablere et tilbud med gruppesamtaler med tema intimitet, kjærlighet og seksualitet. Hensikten er å skape et forum der de innsatte kan få erfaring i å snakke om disse temaene, speile seg i hverandre og reflektere med mulighet for bedre selvinnsikt og selvfølelse. Noe av det viktigste er å gi de innsatte erfaring med at det er mulig å snakke om disse temaene.

Brosjyre
Brosjyrer er en viktig og effektiv informasjonskanal i fengselet. Disse kan innsatte ta med seg og lese på cellen, og terskelen er lav, også for temaer som for noen er forbundet med skam eller tabu. Det vil bli produsert en lettlest, konkret brosjyre om seksuell helse for å øke bevisstheten om temaet og formidle relevant basiskunnskap. Brosjyren vil utarbeides i dialog med innsatte.

Skape oppmerksomhet
Det er et mål å løfte temaet opp på den offentlige dagsorden og skape økt bevissthet både innenfor kriminalomsorgen og helsevesenet samt blant beslutningstagere.

Evaluering og videreføring
Det vil lages en plan for evaluering av alle tiltakene, både fra innsattes og ansattes side.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This