0
(0)

I 2019 startet ECPAT Norge å kartlegge norsk rettspraksis relatert til seksuell utnyttelse og overgrep av barn på nettet.

Dette ga et viktig kunnskapsgrunnlag om ofrene og deres sårbarhet, om overgriperne og hvordan de opererer, og ikke minst hvordan norske domstoler håndhever norsk lov på dette området. Rapporten vurderer disse funnene i lys av internasjonale normer og standarder, samt utviklingen av nye relevante lover som fant sted høsten 2020.

I rapporten har forfatterne gjennomgått 223 saker som endte med domfellelser. Dommene omhandler seksuell utnyttelse og overgrep av barn på nett, herunder seksuell utpressing, grooming, befatning med overgrepsmateriale, livestreamede overgrep og seksuell utnyttelse av barn i utlandet.

ECPAT Norge foreslår blant annet disse anbefalingene:

Norge bør benytte seg av konsekvensanalyser av barns rettigheter

Når det utvikles ny lovgivning og politikk bør det sikres at rettighetene i FNs Barnekonvensjon har blitt respektert, og at barnets beste er et primært hensyn.

Lovgivningen bør regelmessig gjennomgås og oppdateres

For å sikre at lovgivningen er forenlig med rettighetene i barnekonvensjonen og tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi (OPSC) og at det fortsatt er relevant i sammenheng med teknologiske fremskritt og utviklingen i barns nettbruk og beskyttelsesbehov.

Overleveres opplevelser og alle former for seksuell utnyttelse og overgrep av barn på internett bør inkluderes i norsk politikk og strategi

Dette inkluderer alle former for seksuell utnyttelse og overgrep av barn på nettet og at overlevere har en sentral posisjon i denne strategien. Den bør også være basert på barns rettigheter og ha en offer-sentrisk tilnærming.

Det bør brukes strengere straffer

Det bør benyttes høyere strafferamme i forbrytelser knyttet til seksuell utnyttelse og overgrep av barn på nett. § 309 i straffeloven 2005 om kjøp av seksuelle tjenester fra en mindreårig bør bli brukt oftere og bør brukes som en skjerpende faktor og/eller kumulativt lovbrudd i tilfeller der lovbrytere har forsøkt å, så vel som overtrådt bestemmelsen om å kjøpe seksuelle tjenester fra en person under 18 år. Med tanke på den alvorlige karakteren av slike lovbrudd, bør strafferammen for å kjøpe seksuelle tjenester fra et barn (i henhold til straffelovens paragraf 309) økes opp til 6 år. Tatt i betraktning at mange av handlingene og bildematerialet i sakene som ble gjennomgått i denne studien inkluderte grove former for vold og grusomme, nedverdigende og ydmykende former for overgrep, (kanskje til og med tortur mot barn), samt at disse er rettet mot veldig små barn, bør norsk lov og praksis sikre at strafferammen i straffeloven § 311 økes opp til 6 år slik som i Sverige og Danmark og at de høyeste straffene blir anvendt i tilfeller der lovbrytere blir funnet ansvarlige for slike handlinger.

Det bør sikres bedre oppfølgning av ofre

Funnene i denne studien har belyst den alvorlige og skadelige karakteren av disse lovbruddene og pekte også på den store risikoen for sekundær traumatisering av ofre gjennom hele rettsprosessen. Alle barneofre har rett til barnesensitiv bistand i barnevennlige miljøer gjennom hele rettsprosessen for å minimere risikoen for sekundær traumatisering.

Mer forskning på beskyttelse av spesielt utsatte barn og unge

Sakene som ble gjennomgått i denne studien indikerte at barn som er ofre for seksuell utnyttelse og overgrep på nettet ofte er spesielt sårbare og opplever flere former for overgrep og omsorgssvikt. Dette kan omfatte funksjonshemmede barn, barn i spesialisert eller institusjonell omsorg og LHBTI- barn. Slik forskning bør involvere deltakende metoder der barn og unge selv tar en aktiv rolle i forskningen.

Bevisstgjøre arbeidsgiver om seksuelle overgrep på arbeidsplassen

Som funnene i denne studien har vist, kommer overgriperne fra alle samfunnslag og betrodde stillinger i samfunnet, slik som akademikere, sosialarbeidere, lærere, idrettstrenere, fritidsledere, barnepsykologer, dommere og politikere. I noen tilfeller brukte lovbrytere spesialisert kunnskap om barn for å kunne begå seksuelle overgrep mot dem. I lys av disse funnene anbefaler ECPAT Norge å øke innsatsen for å øke bevisstheten om arbeidsgivernes ansvar, samt å etablere regler og mekanismer for å forhindre at ansatte begår seksuelle ovegrep på nett på arbeidsplassen, i forbindelse med forretningsreiser og ved å bruke intranett og IT-utstyr. Dette gjelder både offentlige og private virksomheter.

Alderstilpassede tiltak

Gjennomgangen av norske dommer indikerer en økning i antall saker med seksuelle overgrep og utnyttelse av på nett, samt offline overgrep begått av unge mennesker de siste årene. ECPAT Norge understreker derfor behovet for å utvikle alderstilpassede forebyggende tiltak som bevisstgjøring, informasjons- og utdanningsverktøy rettet mot barn og unge.

Styrke etterforskningen av seksuelle overgrep av barn på nett

Barn i overgrepsmateriale på nett blir nesten aldri identifisert. Vi anbefaler derfor at Kripos får nødvendige ressurser til å øke innsatsen for å identifisere barneofre i overgrepsmateriale. Vi anbefaler også at alle politidistrikter rapporterer om identifiserte ofre til INTERPOLs International Child Sexual Exploitation (ICSE), slik at begrensede ressurser ikke brukes til å identifisere de samme ofrene igjen. Dette vil gjøre det mulig for spesialiserte etterforskere å utveksle informasjon i mer enn 60 land.

Utvide lagringen av IP-adresser til 12 måneder

Funnene i denne og andre studier i Norge har avdekket at den korte tiden for Internett-leverandørers lagring av IP-adresser er en betydelig hindring for politiets etterforskning. ECPAT Norge anbefaler at den nye Ecom-loven om elektronisk kommunikasjon tillate lagring av IP-adresser i opptil 12 måneder og at innsatsen for å fjerne seksuelt overgrepsmateriale på nettet bør økes, i samarbeid med internettleverandører, teknologiselskaper og relevante sivilsamfunnsorganisasjoner.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This