0
(0)

Mange gravide er engstelige for å bli eksponert for koronavirus, og mange arbeidsgivere er usikre på hvilke tiltak som bør settes i verk.

Det opplyser Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) i sin rådgivingstjeneste for gravide i arbeid. Tjenesten får i disse dager mange henvendelser om eksponering, risiko og råd om tilrettelegging for denne gruppen.

Ifølge Folkehelseinstituttet er gravide ikke spesielt utsatt for covid 19-sykdommen, og de er dermed ikke innlemmet i risikogruppen. Men ettersom kunnskapsgrunnlaget er svært tynt, vektlegges føre-var tenkning.

– Det er i dag en nærmest total mangel på kunnskap om følger av covid-19 i svangerskap, påpeker Stami i sin anbefaling.

Skal ikke pleie pasienter
Stami gir likevel en tydelig anbefaling om at gravide ikke skal delta i pleie og behandling av covid-19-smittede pasienter.

Videre anbefales det at tilrettelegging på arbeidsplassen generelt skal skje i samarbeid mellom kvinnen, leder og bedriftshelsetjenesten.

Alle gravide bør tidligst mulig få tilbud om en slik individuell trepartssamtale hvor man går detaljert gjennom arbeidsoppgaver, vurderer risiko forbundet med oppgavene og eventuelle muligheter for tilrettelegging eller omplassering, ifølge Stami.

Føre-var hensyn
Hvordan helsemyndighetene ser på gravides mulige risiko, varierer noe mellom europeiske land.

I Sverige anses det ikke behov for en føre-var vurdering, mens i Danmark legges føre-var tenkning til grunn, og kvinner anses i to uker etter fødsel som en risikogruppe på linje med eldre og kronisk syke. Også i Storbritannia er gravide definert i risikogruppa, ut fra et føre-var hensyn.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This