0
(0)
Diskrimineringsnemnda har i to vedtak av 9. mars 2021 kommet til at Vest politidistrikt diskriminerte to fornærmede med funksjonsnedsettelser i forbindelse med etterforskning av anmeldte seksuelle overgrep.

I 2017 mottok Vest politidistrikt to anmeldelser mot samme person knyttet til seksuelle overgrep mot to fornærmede med funksjonsnedsettelser. Begge sakene ble henlagt.

Etter den første anmeldelsen ble det planlagt at Kripos skulle bistå med gjennomføring av et tilrettelagt avhør av fornærmede grunnet fornærmedes kommunikasjonsmåte. Det planlagte avhøret med Kripos ble berammet til fire uker etter anmeldelsen. Dette mente nemnda var diskriminerende fordi anmeldelsen gjaldt en svært alvorlig straffbar handling overfor en person som tilhørte en særlig sårbar gruppe med et stort beskyttelsesbehov. Normalt ville politiet iverksatt etterforskning med stor grundighet og hurtighet, uten å spare på ressurser. Ved å måtte vente fire uker på avhør på grunn av sin kommunikasjonsmåte, ble fornærmede diskriminert.

Avhøret med Kripos ble aldri gjennomført. I stedet ble det gjennomført to tilrettelagte avhør med en lokal avhører på Barnehuset. Nemnda mente at avhørene var for dårlig tilrettelagt til at fornærmede fikk samme mulighet som andre til å forklare seg for politiet. I tillegg var det påfallende at politiet brukte lang tid på å iverksette ordinære etterforskningsskritt som sporsikring og åstedsundersøkelser. Selv om dette hadde utspring i kapasitetsutfordringer og feil fra politiets side, innebar det at fornærmede ble stilt dårligere enn andre, ettersom han ikke hadde samme mulighet som andre til å varsle om manglene. Siden avhørene av fornærmede var mangelfullt tilrettelagt, var saken prisgitt politiets øvrige etterforskning. Når denne også var mangelfull, innebar det samlet sett at fornærmede også ble diskriminert under politiets øvrige etterforskning.

Nemnda kom også til at den andre fornærmede hadde blitt diskriminert. Politiet hadde i den saken overhodet ikke gjennomført avhør av fornærmede. Nemnda la til grunn at en person uten fornærmedes funksjonsnedsettelser og kommunikasjonsmåte ville blitt tatt inn til avhør kort tid etter anmeldelsen. At den mistenkte, på tidspunktet for anmeldelsen, allerede var siktet under etterforskningen av den første anmeldelsen, tilsa også at tilrettelagt avhør ville vært gjennomført dersom det ikke hadde vært for fornærmedes funksjonsnedsettelser.

– Nemnda er i disse sakene tydelig i sine avgjørelser. Avgjørelsene viser at politiet må være særlig bevisst sitt ansvar for å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelser får den samme rettssikkerheten som andre», sier direktør i Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This